مرسی که بهترین هدیه های زندگیم شدین و این شانس رو بهم دادین که دو بار دیگه کودکی رو کنارتون تجربه کنم... مرسی که کمکم کردین که آدم بهتری باشم