در هنگام نیایش ☺ به آنچه خدا ❤️ به شما نداده، فکر نکنید ❌ به نعمت های بیشماری فکر کنید که خدا ❤️ بدون نیایش به شما بخشیده است . . . ❤️❤️ خدایا بابت همه چی شکرت‌ ❤️❤️