افتخاری بود در کنار سروش عزیز میهمان کتاب باز...... پاییز ۹۸