دخترکم تو خوابی و من به صدای آرام نفس کشیدنت گوش میدهم هر نفست برای من نبضِ زندگیست تصویر صورت نازنینت برایم عین عاشقیست روزت مبارک