کودکی کن! کمترین حق یک کودک شادیست. به عنوان یک زن و یک مامان آرزو میکنم همه کودکان ایران و جهان در صلح و آرامش و آسایش باشند. روز ملی کودک مبارک