شیراز ۱۳۹۲
حافظیه
آرامگاه عالیجناب حافظ شیرازی
در کنار پدر ...
سر بر شانه های پدر ...
پدری که دیگر نیست ...
شانه هایی که دیگر نیست ...