در جهانی خالی از رویا کودکان یادآور پروانه و رنگین کمان هستند دخترم روزت مباررررک