من و جنابِ گراز؛ سرِ صحنه‌ی ایلدا. عکس از یکی از همون دوتا

 

قابل ذکر است این گراز مصنوعی و برای فیلم می باشد.