روز جهانی کودک مبارک اینم بمب خونه ما یک دهه نودی وروجک و‌ شیطون خدا حفظ کنه تمام کودکان جهان رو