برادرم، پسرم خیلی منتظرت بودم تو تعبیر همه ی خواب های منی
دوست دارم رایبدِ ریحانه