الهی
هر آنکه دست نیاز به سوی تو بلند کرد
امید دارد که امید تویی،
عشق تویی، مهربان و بخشنده تویی
خودت آرزوهایی که
از قلبش گذشت را برآورده کن...
عکس:محمد امامی
پشت صحنه کلیپ فقط برو