بهترین لحظات زندگی من در کنار
آرامش زندگیم.... جای ارین پسرم کوچکم و همسرم خالیه
دلمون براتون خیلی تنگ شده،