آدمها؛
به اندازه کمبودهایشان دیگران را آزار میدهند...