بنشین ‌رفیق❗️ تا که کمی درد و دل کنیم
اندازه ی تو‌ هیچکس مهربان نبود❕