روزهای سخت در فیلم محمد رسول الله
عکس از نادر فوقانی