امروز در نیمه مهر ماه پس از طی مسافتی طولانی و سپری شدن ساعاتی بالاخره به دانشگاه جدیدمان رسیدم ،اولین برخوردم در ساعت اول دانشجویی بود که خواب بود ،من هم از ترس مزاحمت برایش دقایقی در سکوت ایستادم تا شاگردانم از سفر برسند