«کدام سقوط ؟
کدام نجات ؟
انسان کسی را می تواند نجات دهد که خود اصرار به سقوط نداشته باشد.
ولی وقتی سرشت کسی چنان فاسد شد که سقوط در نظرش نجات جلوه کرد، چه می شود کرد ؟
تولستوی»