«عاشق نشدی بدونی چیه عشق
یه حال عجیب و غریبیه عشق
عاشق نشدی وابسته بشی
از عالم و آدما دست بکشی...
•عشق موهبت الهى ست
وقتى معناى واقعى عشق را درک کنى
از دوست داشتن لذت مى برى.
عشق یعنى سوختن و سوختن،
وقتى عشق را گره زدى به مهربانى آنوقت ذره ذره حل مى شوى در خالق که نور على نور است،
عشق واقعى آخرش رسیدن به خداست،
حتى اگر زمینى باشد؛
هر چند عشق در این روزگار یعنى تنها شدن در تنهایى غریب،
ته تنهایى هم فقط خداست و بس.
و اینجاست که مى گویم بله من شدید عاشقم.
پوریا تابان چهاردهم مهر ١٣٩٨»