پروست می گه: عشق یه نوریه که خودت، خود خودت به چیزا می تابونی..
"بونکرِ جلال تهرانی"
(فکر نکنم با پروست موافق باشم