خداروشکر حاشیه هایی که از من میسازید من را قویتر میکنه