مهر ت ای پاییز پ.ن؛ عکس مربوط به طبیعت زیبای مریوان