انتظاراتی که از دیگران داری در حقیقت میله هاییه برای زندانی کردن خودت.