دشمن دارى؟! خوبه!
دشمن داشتن معنیش اینه یه جایى تو زندگی پای یه چیزی واستادی
پ ن:شکر بابت همه چی همه ی حال های خوب