شادترین مردم بهترین چیزها را در زندگی ندارند، بلکه آنها بهترین برداشت را از زندگی دارند.
کاترین_پاندر.