دل ِ من دیر زمانی ست که می پندارد: «دوستی» نیزگُلی است؛ مثل ِ نیلوفر و ناز، ساقه ء تُرد ِ ظریفی دارد.