میگویند زمان آدمها را عوض میکند ،
نه!
زمان حقیقت آدمها را روشن میسازد
زمان قیمت رفاقتها را معلوم میکند
زمان عشق را از هوس جدا میسازد
و راستی را از دروغ
زمان هرگز آدمها را عوض نمیکند!