علاوه بر کمک به ناشنوایان و همنوعان در جشنها و مراسم بنیاد کمک به عنوان عضوی از خانواده کمک همراه من باشید