من الان تهرانم
ولى تا اطلاع ثانوى حسرتْ بارانم
و نگاه میکنم به عکساى پارسالم
که امسال نشد همراه بشم با همسفرانم
در مسیر اربعین از بصره و ذى قار و دیوانیه
تا مثنىٰ و سماوه و حِله
که یک بار دیگه نشد لبریز بشم
از شوق شناخت هم کیشانم
ولى میدانم
امسال هم این مسیر شلوغ تر از سال قبل میرسه به کربلا
حالا بذار بعضیا نخوان که بشه
مهم اینه که میشه
مطمئنم.