یعنى پرونده کى میتونه باشه؟
#امیرمحمد_زند#ستایش٣
عکس: نادر پیرزاده