اگه آدمها سعی میکنن پایین بیارنت، بخودت افتخار کن چون نشون میده از اونا بالاتری