و اما گندم و (دخترخاله ش) رزا  دو یار جدا نشدنى
خدایا همه بچه ها رو در پناه لطف خودت حفظ کن.