با علی و محمد وسط باغ فین کاشان پاهامون رو گذاشتیم تو آب. خیلی گرم بود! به خدا ما وزیرها هم دل داریم، انقدر عجیب نیست.