دوستتون دارم. زیبایی محبت و توجه به عزیزانت در آشکارا نثار کردن آن است.