کاش میدانستی برای داشتنت دلی را به دریا زدم که از آب واهمه داشت...