عمر کوتاه است پس زندگی کنید. عشق کمیاب است پس بچنگش آورید. ترس ترسناک است تا زمانی که باهاش مقابله نکردید.