«با محمد افسرى عزیز در آخرین دقایق حضورم در "دل" در برابر دوربین معین باقرى عزیز #دل_سریال_خانگى»