با "رضا عطاران"

نازنین و با مرام

در پشت صحنه فیلم سینمایی

"انفرادی"

کاری از :مسعود اطیابی

تهیه کننده:سید ابراهیم عامریان

و خاطرها شد در کنار:

استاد بی بدیل..." مهدی هاشمی"

وبازیگرتوانا..."احمد مهرانفر"

بزودی