تولدت مبارک پسر همیشه خندان که سالیان متمادی موفق شدی برنامه مهیجی رو تهیه واجرا کنی که هم سرگرم کننده بود هم پراز حقیقت ناب واینکه با تمام اون شرایط سخت سلامت از تلویزیون خداحافظی کنی هرچند بصورت موقت چون مردم منتظرند تا دوباره شروع بساخت ۹۰ کنی آرزوی سلامتی ولبخندی همیشگی برایت دارم