هیچوقت برای ترمیم و حتی ساختن دیر نیست... ایران کشور ثروتمندی است و با همت نیروی جوان و با حمایت دولتمردان مقتدر و دلسوز میتواند در صنعت، کشاورزی، دامداری و منابع زیر زمینی و حتی در زمینه فرهنگ و سینما استوار و جهانی تر بماند.