دل از حضرت چو نام نامه درخواست، جواب آمد به دل کاین گلشن ماست، چو حضرت کرد نام نامه گلشن، شود زان چشم دلها جمله روشن (گلشن راز/شیخ محمودشبستری) شهریور۹۸ شبستر