به به... سعادتمند شدیم که جبلى ترین حمید جبلى جهان بدنیا آمد... همیشه سلامتى باشه...