برادر عزیزتر از جانم:
به مهر تو عزیز،قلبم میتپد و چه خوشبختم که شادیهای کودکانه ام را با تو قسمت کردم.
بهترین آهنگ زندگی ام را دستهای هنرمند تو نواخته، و صدای سازت مرا به ملکوت میرساند.
 زادروز تولد برادر جانم