بعضی از آدم ها چشمانشان به طور خودکار به ما لبخند میزند؛ اینجور آدم هارا باید تبدیل به مجسمه کرد، گذاشت وسط میدان این شهر از یاد رفته که همه ببینند ، که آدم ها یادشان بیاید هنوز چیزی به نام لبخند وجود دارد.!!