هر باخت مقدمه ای برای پیروزیه
بعدها میفهمی که آدم هیچوقت، از بردن چیزی یاد نمیگیره