من و بابا
بعد از اجرای نمایش(پشت دیوار عمارت)
هر شب ساعت ٨ سالن سرو
نویسنده و کارگردان حمید ابراهیمی
عکس را خانم سمیرا قاسمی گرفته اند