درود عزیزاى دل
براى رسیدن به آرامش ٣ چیز رو ترک کن
١. اینکه دائم دیگران رو کنترل کنى
٢. اینکه بخواهى دائم مورد تایید دیگران قرار بگیرى
٣. اینکه بخواهى دائم در مورد دیگران پیش داورى کنى یا خود مورد پیش داورى قرار بگیرى.
همیشه بگو خدایـــا کمک کن دیرتر برنجم،زودتر ببخشم،کمتر پیش داورى کنم و بیشتر فرصت بدهیم..