لذت جنگیدن و بالا رفتن از یه شاخه ی درخت تا ... شاخ زندگی