بهترین بودن نه تاریخ دارد نه جغرافیا نه پیری نه مرگ .شما بهترینید آقای پورصمیمی عزیز.