هوای شهر را با صافیِ پاکیزه و پاکی بپالایید.

بروبید آسمان را خوب.

همه دیوارها و سقفها را از ظلام و زنگ بزدایید.

و این مومین درختان را،چنانچون کاغذین گلها

و آن بازیچه های گونه گون آهنین را نیز

-که بوی زنگها و رنگهاشان دل می آشوبد-

برون از شهر،در چاهی فروریزید

بشویید آبها را پاک.

و چون جاجیمهای خاکخورده بادها را خوب بتْکانید.

ز بوی لاشه های جامه پوشیده،

-خموشانه سبویی عطر نوشیده-

قسمتی از "خطاب"

#مهدی_اخوان_ثالث