بعد از یه اجرای استنداپ کمدی باحال برای هموطنان تورنتو آبشار نیاگارا نشان عظمت خدا